HOT!
 • Khoảng đo: 0.05-200 mm
 • Độ chia: 0.05mm
 • Sai số: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
975.000
HOT!
 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.05mm
 • Sai số: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
680.000
HOT!

● Thông tin nổi bật
● Thông tin cần thiết

260.000
HOT!
 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.1mm
 • Sai số: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
566.000
HOT!
 • Khoảng đo: 25-50 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1.114.000
HOT!
 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1.352.000
HOT!
 • Khoảng đo: 300mm
 • Độ chia:0.05mm
 • Sai số: ±0.08mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1.690.000
HOT!
 • Khoảng đo: 0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2.049.000
Zalo
Hotline
Zalo
Hotline
Zalo Zalo
Hotline Hotline